Vanaf heden aanvaarden wij in de fysieke winkel de intergemeentelijke Kadoobon!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

 

BA’ BIEK BV (De Witte Walvis)

Ruisbroekstraat 61 - 3360 BIERBEEK - België

[email protected]

+32 497 20 93 58

 

BTW BE0762 478 594

Bankrekeningnummer: BE40 7310 5049 7363

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van De Witte Walvis (onderneming Ba’ Biek), een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Ruisbroekstraat 61, 3360 Bierbeek, BTW BE0762 478 594 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Witte Walvis moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Witte Walvis aanvaard zijn.Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ze zijn niet contractueel en verplichten De Witte Walvis op geen enkele manier.

 

De Witte Walvis behoudt zich het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De klant heeft dan het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.

 

Kortingsacties zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. Op de aankoop van een cadeaubon zijn nooit kortingsacties van toepassing.

 

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Witte Walvis niet. De Witte Walvis is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Witte Walvis is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Witte Walvis. De Witte Walvis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Wanneer een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Wanneer de klant één of meerdere artikelen wil aankopen via de e-commerce website van De Witte Walvis en dus een bestelling wil plaatsen, voegt de klant het artikel toe aan het winkelmandje en kiest het gewenste aantal.

 

Vervolgens dient de klant de klantengegevens in te vullen en zal hij moeten bevestigen hoe de artikelen geleverd moeten worden. De klant zal eveneens de algemene voorwaarden uitdrukkelijk dienen te aanvaarden. Vervolgens zal de klant een betaalmiddel moeten kiezen.

 

De bindende bestelling voor de artikelen in het winkelmandje komt tot stand door de knop “Bestelling bevestigen” aan te klikken. De klant gaat hierdoor de verplichting tot betaling van de artikelen aan.

 

De Witte Walvis is gerechtigd een bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zal De Witte Walvis de klant hiervan op de hoogte brengen.

 

Voor alle online aankopen accepteren wij Bancontact, Creditcard en PayPall via het betaalplatform Mollie.

 

Artikel 5: Verzending en levering

 

De Witte Walvis zal ten vroegste producten verzenden vanaf ontvangst van betaling van de klant.

De producten worden geleverd op het leveradres dat door de klant bij zijn bestelling heeft doorgegeven. Foutieve leveringadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.

 

Wanneer de klant kiest voor een levering aan huis, wordt het artikel zo spoedig mogelijk geleverd. Dit ten laatste dertig dagen na de sluiting van de overeenkomst. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

 

Voor de verzending doet De Witte Walvis beroep op Bpost. Deze levert het aangekocht artikel tot aan de drempel van de voordeur, tijdens werkdagen en binnen gebruikelijke werkuren. Wanneer de klant kiest voor verzending, verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Bpost. Deze zijn tevens terug te vinden via https://www.bpost.be/nl/algemene-voorwaarden.

 

De Witte Walvis levert alleen bestellingen in België en Nederland. Voor verzending naar andere landen, kan de klant ons steeds contacteren. Vanaf 75 euro zal De Witte Walvis gratis vezenden. Voor bestellingen onder 75 euro, bedraagt de verzendkost naar België 5,95 euro, de verzendkost naar Nederland bedraagt 6,95 euro.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is), de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Witte Walvis werd geboden.

 

Indien de klant koos om de artikelen te laten leveren in een ophaalpunt en terug naar De Witte Walvis worden gestuurd, brengen wij een kost van 5 euro inclusief BTW in rekening.

 

De Witte Walvis heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen, worden de eventueel door de klant betaalde sommmen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

 

Artikel 6: Klachten

 

Klachten, zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkomingen bij leveringen, moeten door de klant binnen de 8 dagen na levering worden ingediend.

 

De klant dient eventuele klachten te versturen via e-mail naar [email protected] met een duidelijke, nauwkeurige en gemotiveerde omschrijving van de gebreken die De Witte Walvis in staat moet stellen volledige kennis te nemen van de zaak. Zo niet wordt de klacht niet geldig geacht en niet aanvaard.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling (en eventuele verzendkosten en/of lasten) door de klant, de exclusieve eigendom van De Witte Walvis

De klant is verplicht de geleverde artikels onder eigendomsvoorbehoud te bewaren te beheren als een goede huisvader tot dat de eigendom over deze artikelen aan hem wordt overgedragen. Zolang een eigendomsvoorbehoud rust op de geleverde producten, mag de klant deze niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen. De klant verbindt er zich dus toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Witte Walvis te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. De klant dient onmiddellijk en schrijftelijk De Witte Walvis te informeren indien derden aanspraak maken op de geleverde producten waarop een eigendomsbehoud rust.

 

Indien de klant handelt in strijd met dit artikel of indien De Witte Walvis het eigendomsvoorbehoud inroept, heeft De Witte Walvis het recht om producten in kwestie terug te nemen, zonder tussenkomst van een rechtbank.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Witte Walvis.

 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen en zijn overeenkomst te herroepen, moet de klant De Witte Walvis via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen. De klant dient hiervoor een e-mail te verzenden naar [email protected] of schriftelijk per post. Hierbij moet de klant zijn naam, adres, factuurnummer, datum van bestelling en artikelcode van het artikel dat hij wenst te retourneren vermelden. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De klant dient het product of producten binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels (en eventuele accessoires en handleidingen) en in originele verpakking terug te bezorgen aan De Witte Walvis. Bij een niet-correcte terugzending conform aan het voorgaande is De Witte Walvis niet gehouden tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de klant. Het risico van de terugzending van de artikelen alsook de kost voor het terugsturen worden uitsluitend gedragen door de klant.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De Witte Walvis het bedrag van de teruggestuurde artikelen terugbetalen aan de klant en dit binnen een termijn van 10 werkdagen. Betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald door De Witte Walvis. Wanneer de klant gratis verzending heeft genoten, maar komt hij door de terugzending onder het minimumbedrag (75 euro), dan zullen de originele verzendkosten aangerekend worden aan de klant. Bij verkoopovereenkomsten kan De Witte Walvis wachtenmet de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

De Witte Walvis zal de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. In ieder geval zal voor de terugbetaling geen kost in rekening worden gebracht voor de klant.

 

De klant kan dit herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen:

 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met De Witte Walvis en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Witte Walvis.


Bij vaststelling van een gebrek moet de klant De Witte Walvis zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Witte Walvis beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt De Witte Walvis zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Witte Walvis (Ba’ Biek BV) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De Witte Walvis zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Witte Walvis om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Witte Walvis. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De geïnformatiseerde registers die onder de redelijke veiligheidsvoorwaarden worden opgeslagen in de computersystemen van De Witte Walvis, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicatie, bestellingen en betalingen tussen beide partijen..

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing

Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.

 

Artikel 16: Varia

 

Geen enkel gegeven, logo, tekst of foto’s van de e-commerce website van De Witte Walvis mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De Witte Walvis eet graag cookies, jij toch ook? Manage cookies